روغن ترمز

روغن ترمز یک سیال هیدرولیک است که می بایست فشار هیدرولیکی را از پمپ ترمز به سیلندر ترمز برساند . یکی از وظایف اطلی آن عدم تشکیل حباب هوا است .لازم به ذکر است بدانید اگر روغن ترمز در وسیله نقلیه شما وجود نداشته باشد ، هنگامی که پدال ترمز را فشار دهید خودروی شما متوقف نخواهد شد .

در حال نمایش 2 نتیجه