روغن موتور

روغن موتور با دارا بودن ترکیبات پیچیده از مواد افزودنی و پایه نیاز هرخودرویی برای داشتن کارایی مناسب است . هرچه سن موتور رو به بالاتر می رود ، روغن موتور مناسب نقش مفید و ویژه خود را نشان می دهد . روغن موتور ها که گاهی روانکار نیز شناخته می شوند ، برای کاهش اصطحکاک ، حرارت و سایش مورد استفاده قرار می گیرند .

روغن موتور

روغن موتور دیزلی (18)