فیلتر سنگین

فیلتر های سنگین جزو فیلتر های پرکاربرد در صنایع مختلف هستند که خود به دو دسته روغن و هوا تقسیم می شوند .

فیلتر روغن (29)

فیلتر گازوئیل (3)